دوره های آموزشی

عبارات شرطی و توابع
عبارات شرطی و توابع

تاریخ شروع: 1398/7/24
نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی
نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی

تاریخ شروع: 1398/7/1
ساختمان داده ها در پایتون
ساختمان داده ها در پایتون

تاریخ شروع: 1398/7/1
مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون
مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون

تاریخ شروع: 1398/6/31