• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی
  نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  ساختمان داده ها در پایتون
  ساختمان داده ها در پایتون

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون
  مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون

  تاریخ شروع: 1398/6/31
 • عبارات شرطی و توابع
  عبارات شرطی و توابع

  تاریخ شروع: 1398/7/24
  نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی
  نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  ساختمان داده ها در پایتون
  ساختمان داده ها در پایتون

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون
  مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون

  تاریخ شروع: 1398/6/31
 • عبارات شرطی و توابع
  عبارات شرطی و توابع

  تاریخ شروع: 1398/7/24

مدرسان

اخبار و بلاگ